ఫ్యాక్టరీ టూర్

హోల్ ఫ్యాక్టరీ
మెటీరియల్ గిడ్డంగి
బ్లాకింగ్ వర్క్‌షాప్
వర్కింగ్ షాప్ గుద్దడం
వోర్షాప్ ఏర్పాటు
స్వయంచాలక రోబోట్ ఆయుధాలు
ప్యాకింగ్ వర్క్‌షాప్
తనిఖీ వర్క్‌షాప్
కాఠిన్యం పరీక్ష
పౌడర్ కోటింగ్ వర్క్‌షాప్
ఉత్పత్తి గిడ్డంగి
అచ్చు నిల్వ గది